گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۲۴ مورد

ارزش ها


ارزشها :
 

دانشکده در ارائه خدمات فعالیتهای آموزشی خود به اصول و ارزشهای زیر پایبند است :

1- حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی

2-  انسجام و هماهنگی درون و برون سازمانی

3- عدالت محوری در ارائه خدمات

4- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مشتریان

5- اخلاق گرایی در نظام مدیریت سازمان

6- هدفمندی در انجام فعالیت ها

7- سلامت نگری با اولویت پیشگیری

8- دانش محوری

9- کیفیت گرایی

10- قانون مداری

این رشته بدنبال تربیت افرادی کارآمد، متعهد، دلسوز، مسئولیت پذیر، رضایت مند، برخوردار از وجدان و انضباط کاری و

سازگاری اجتماعی می باشد دانش آموختگان این رشته متخلق به خصوصیات ذیل می باشند:

 به ارزش والای انسانی، اسلامی و اخلاقی حرفه ای ارج می نهند و منافع انسانی و ملی را در اولویت قرارمی دهند.

معتقدند انسانها برابر بوده و حق برخورداری از عدالت در سلامت را دارند.

 به سلامت محوری و اصل تحقق اهداف نظام سلامت در گرو کارگروهی مقیدند.

در قبال جامعه تمام افراد جامعه اعم از شهری و روستایی احساس مسئولیت می نمایند.

 به انسان بعنوان موجودی دارای جسم، روان ، روح ، عضو، باور و اختیار می نگرند.

.نگرش جامع به انسان داشته و به ارائه خدمات و افزایش مستمر توانمندیها، با استفاده از دانش، فناوری واستانداردهای بومی و جهانی می پردازند

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...