تماس با ما


                                                دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی                        32296787-058

                                                 مسئول دفتر                          داخلی ( 140)   32296787 - 058

                                                آموزش دانشکده دندانپزشکی        داخلی ( 137)   32297527-058     

                                                کلینیک تخصصی                                            32297183-058

                                                امور عمومی                          داخلی ( 138)   32296787 - 058 

                                                نگهبانی                                                       32297526-058   

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...