چشم انداز دانشکده


 چشم انداز دانشکده: دانشکده دندانپزشکی بجنورد 

 ما بر انيم تا دانشجوياني تربيت نماييم كه در موقعيت حرفهاي از اساتيد خود برتر باشند. تحليل وضعيت موجود: نقاط قوت : - وجود نگرش سيستم عدم تمركز و تفويض اختيار - استفاده از نظرات گروههاي كارشناسي و كميتههاي تخصصي - وجود نگرش ارايه خدمات الكترونيك و غير حضوري - وجود نگرش خود ارزيابي عملكرد در دانشگاه - نگرش و تلاش در جهت توسعه آموزش و درمان تخصصي و تكميلي - وجود نگرش گسترش همكاريهاي بينالمللي و منطقهاي - وجود بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي آموزش و پژوهش - گستردگي و تنوع رشتههاي تحصيلي و تحصيلات تكميلي - وجود ساختارهاي پژوهشي مناسب - مدون بودن فرآيندهاي دانشكده و درج آن در وب سايت - تغيير نظام مالي دانشگاه از نقدي به تعهدي 

جستجو
برگزاری امتحانات (۳۳۹۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...