دفترچه تلفن همکاران


                                                

شماره تماس هاوپست الکترونیک (  پرسنل دانشکده دندانپزشکی)        

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

پست الکترونیک

آقای دکتر احسان جعفری

رئیس دانشکده

32296787-058

-

Jafariehsanmd92@yahoo.com

آقای دکتر رضامهر آرا

معاون آموزشی

32296787-058

 

 

خانم ملیحه نادعلی

مسئول دفتر

32296787- 058

-140

 

خانم صدیقه ایمانی

مسئول آموزش

05832297527

137

Sedighe.imani@yahoo.com

 

واحد پژوهش

05832297527

137

 

خانم فاطمه قربانی

امور عمومی

32296787-058

138

gorbani@nkums.ac.ir

خانم آمنه افروز

کارپرداز

32296787-058

138

afroz@nkums.ac.ir

آقای جواد اکبری فرد

فرهنگی و دانشجویی

32297526

-

eyde@nkums.ac.ir

کلینیک تخصصی

کلینیک تخصصی

32297183

 

clinic@nkums.ac.ir

آقای موسی جهاندیده

نگهبانی

32297526

 

ja@nkums.ac.ir

 

 

http://dentisty.nkums.ac.ir/Category/3027

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...