شنبه ٥ فروردين ١٣٩٦ -

به سایت دانشکده دندانپزشکی خوش آمدیددفترچه تلفن همکاران


                                                

شماره تماس هاوپست الکترونیک (  پرسنل دانشکده دندانپزشکی)        

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

پست الکترونیک

آقای دکتر احسان جعفری

رئیس دانشکده

32296787-058

-

Jafariehsanmd92@yahoo.com

آقای دکتر داود نودهی

معاون آموزشی

32296787-058

139

Nodehid66@gmail.com

خانم آمنه افروز

مسئول دفتر

32296787- 058

-

 

خانم صدیقه ایمانی

مسئول آموزش

05832297527

137

Sedighe.imani@yahoo.com

خانم سپیده رضایی

کارشناس آموزش

05832297527

137

Sorezaei.19@yahoo.com

خانم فاطمه قربانی

امور عمومی

32296787-058

138

gorbani@nkums.ac.ir

خانم آمنه افروز

کارپرداز

32296787-058

138

afroz@nkums.ac.ir

آقای رضا عیدی

فرهنگی و دانشجویی

32297526

-

eyde@nkums.ac.ir

کلینیک تخصصی

کلینیک تخصصی

32297183

 

clinic@nkums.ac.ir

مهندس مجید پورخیاط واحد انفورماتیک  و روابط عمومی 32297526 138 poorkhayat@nkums.ac.ir

آقای موسی جهاندیده

نگهبانی

32297526

 

ja@nkums.ac.ir

 

 

http://dentisty.nkums.ac.ir/Category/3027

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...